Ruovesi ja Virrat pohtivat tulevaisuuden kehitystä sote-asioissa

Ruoveden valtuuston iltakoulussa pohdittiin sote-asioiden tulevaisuutta yhteistyössä Virtain kanssa. Illan tavoitteena oli käydä valtuuston kanssa valmistelua ohjaava keskustelu sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä Ruovedellä.

Paikalla asiantuntijoina olivat viranhaltijat Ruovedeltä, Virroilta ja Keiturin Sotesta. Tilaisuudessa esiteltiin eri vaihtoehtoja, joilla saavutetaan Ruoveden kunnan edellyttämät noin 600 000 euron säästöt toiminnan tehostamisen kautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Illan aikana linjattiin, että vuodeosastojen toiminta Ruovedellä jatkuu nykyisellään. Myös Virroilla on vastaava tavoite. Ruoveden vuodeosaston ja koko terveyskeskuksen toimintaa on kehitetty huomioiden erityisesti asiakkaiden kuntouttaminen ja toipumisen nopeuttaminen aina kun se on mahdollista.

Palvelusetelin osalta on selvitetty mahdollisuutta asumispalvelujen palvelusetelin käyttöönottamiseksi tehostetuissa asumispalveluissa. Tästä luovuttiin, mutta sen sijaan selvitystyötä jatketaan kartoittamalla mahdollisuutta lisätä palvelusetelin käyttöä kotipalvelutoiminnassa ja omaishoitotoiminnassa.

Tavoitteena lisätä
yhteisymmärrystä

Laajin selvitystyö on tähän mennessä tehty, kun Ruovedellä on kartoitettu ikäihmisten asumispaikkojen toimivuus ja ajanmukaisuus sekä asiakkaiden, henkilöstön, viranomaisvaatimusten ja myös talouden näkökulmasta.

Lähtökohtana työlle on ollut se, että jatkossakin ruovesiläiset ikäihmiset saavat asumispalvelut Ruovedellä. Tulevaisuudessa palveluja voidaan järjestää uudella tavalla, mikäli se on tarkoituksenmukaista asiakkaiden, henkilöstön, talouden ja toiminnan näkökulmasta.

Valtuusto linjasi, että tätä asumispalvelujen selvitystyötä jatketaan edelleen ja päätökset asiasta tehdään tammikuussa.

Kaiken kaikkiaan keskustelun tavoitteena oli myös lisätä ymmärrystä entistä paremman yhteistyön rakentamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi Ruoveden, Virtain ja Keiturin Sote Oy:n yhteistyöllä.

Yhteiseksi tavoitteeksi on todettu palveluiden laadun ja olemassaolon varmistaminen koko alueella ja molemmissa kunnissa.

Yhteistyön kehittämistä jatketaan laajan poliittisen yhteisymmärryksen rakentamiseksi kuntien yhteisessä sote-neuvottelukunnassa, johon Ruoveden kunnanhallitus, Virtain kaupunginhallitus, perusturvalautakunta ja Keiturin Sote Oy ovat nimenneet omat edustajansa.

Molempien kuntien hallitusten ja valtuustojen 1. puheenjohtajat kuuluvat neuvottelukuntaan. Myös virkamiestasolla yhteinen valmistelu- ja kehitystyö jatkuu hyvässä yhteisymmärryksessä. Henkilöstön edustajat tullaan huomioimaan valmistelussa.